§1
Dane Sprzedawcy


1. Za podmiot odpowiedzialny uznaje się firmę:

V-MAXZONE Daniel Pomiećko
ul. Mickiewicza 3/13
81-834 Sopot
NIP: 578-28-25-325
REGON: 280303373
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:
18171 wystawionym przez Prezydenta miasta Sopot
Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski: 48 1050 1764 1000 0090 6227 9675


PUNKT ODBIORU I ZWROTU PACZEK:
V-MAXZONE UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 69, 80-180 GDAŃSK

Przedstawiona powyżej firma zwana dalej w regulaminie "V-MAXZONE".

2. Przestrzeń www którą Allegro.pl udostępnia odpłatnie dla aukcji wystawianych przez V-MAXZONE zwana jest dalej w regulaminie „Sklepem”.
3. Osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu zwana jest dalej w regulaminie "Klientem".
4. Asortyment V-MAXZONE oferowany w Sklepie nazywany jest dalej w regulaminie „Towarem”.
5. Chęć zakupu jednego lub kilku Towarów w Sklepie poprzez zaakceptowanie opisu, najechanie i kliknięcie kursorem na przycisk Kup Teraz, wypełnienie formularza dostawy i transportu oraz opłacenie Towaru wraz z kosztami dostawy (w przypadku wpłaty na konto), zwane jest dalej w regulaminie „Zamówieniem”.


§2
Składanie zamówień


1. Zamówień Towarów może dokonywać każdy użytkownik serwisu Allegro.pl.
2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT.
3. Od momentu zaakceptowania i przesłania do Sklepu Zamówienia, Klient nie może zmienić danych teleadresowych. W wyjątkowych sytuacjach V-MAXZONE może na życzenie Klienta edytować adres nadania paczki, jednakże wiadomość o takiej zmianie musi zostać dostarczona pod adres info@vmaxzone.pl przed wysłaniem Towaru do Klienta.
4. Od momentu wysłania Towaru do Klienta, Klient nie może anulować Zamówienia.


§3
Dostawa towarów


1. Koszt dostawy podany na aukcjach dotyczy wyłącznie przesyłek na terenie Polski.
2. Sklep realizuje również wysyłki międzynarodowe do wszystkich krajów UE. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie po lub przed zakupem poprzez e-mail info@vmaxzone.pl. Wysyłki międzynarodowe realizowane są wyłącznie po wpłacie należności z góry.
3. Jeśli Klient dokonał Zamówienia w Sklepie po raz pierwszy i wybrał formę dostawy za pobraniem, V-MAXZONE może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu potwierdzenia Zamówienia. W sytuacjach budzących podejrzenie nieodebrania przesyłki V-MAXZONE może poprosić Klienta o wpłatę należności z góry.
4. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem, V-MAXZONE obciąży Klienta wszystkimi kosztami wynikającymi z usługi logistycznej.
5. Zamówiony towar V-MAXZONE wysyła najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu złożenia Zamówienia.
6. W przypadku Zamówienia Towaru, który z przyczyn niezależnych od V-MAXZONE nie może zostać wysłany np. widoczne uszkodzenie, wyprzedanie wszystkich Towarów w czasie gdy Sklep był zamknięty, długi czas oczekiwania na kolejną dostawę, V-MAXZONE niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. Klient może zażądać pełnego zwrotu pieniędzy przesyłając informację z numerem konta na e-mail info@vmaxzone.pl lub poczekać na kolejną dostawę. W przypadku zwrotu, V-MAXZONE przekaże wpłacone środki na konto Klienta najszybciej jak to możliwe, lecz nie później niż w okresie 14 dni roboczych od otrzymania takiej decyzji.
7. W przypadku firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest podanie numeru NIP na potrzeby wystawienia faktury VAT.
8. Dokument fiskalny jest każdorazowo załączany do każdego Towaru. Paragon lub faktura VAT naklejane są w koszulce do kartonu, znajdują się w środku opakowania lub doręczane są na adres e-mail klienta.
9. W przypadku niezgłoszenia potrzeby wystawienia faktury VAT przed wysyłką Zamówienia, Klient może wystąpić o zmianę dokumentu fiskalnego przesyłając na adres V-MAXZONE (widoczny w punkcie 1) paragon wraz z danymi do faktury VAT oraz wysyłki dokumentu. Faktura zostanie przesłana na wskazany adres w ciągu 7 dni roboczych.


§4
Uszkodzenia towaru


1. Dostarczony towar należy każdorazowo sprawdzić w obecności kuriera. Zaobserwowane uszkodzenia mechaniczne należy od razu spisać na protokole szkody (protokoły dostępne są u każdego kuriera) i wraz z opisem szkody (zalecane) przesłać na adres e-mail info@vmaxzone.pl.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia V-MAXZONE postąpi w sposób zgodny z przepisami firmy kurierskiej, która na czas dostawy ubezpiecza przesyłkę. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez firmę kurierską Klient otrzyma w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych Towar pozbawiony wad lub w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe – zwrot pieniędzy.


§ 5
Warunki gwarancji produktów


1. Każdy produkt zakupiony w Sklepie posiada gwarancję jakości udzielaną przez producenta.
2. Gwarancja udzielana jest, w zależności od produktu, na okres od 1 do 24 miesięcy (dokładny, indywidualny czas udzielanej gwarancji opisany jest każdorazowo przy każdym produkcie. Jeśli omyłkowo taka informacja nie będzie podana Klient każdorazowo może uzyskać taką informację pisząc na e-mail info@vmaxzone.pl)
3. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.
4. Warunkiem przyjęcia Towaru do naprawy gwarancyjnej jest dokument potwierdzający dokonanie Zamówienia (faktura Vat lub paragon) oraz wniosek gwarancyjny:

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO – KLIKNIJ TUTAJ!

5. Dostarczony do V-MAXZONE Towar musi być kompletny (oryginalne opakowanie oraz wszelkie elementy dostarczone pierwotnie przez V-MAXZONE wraz z zakupionym Towarem). Jeżeli w/w wymóg nie zostanie spełniony, nie będzie możliwe przyjęcie Towaru do reklamacji.
6. V-MAXZONE oferuje produkty z gwarancją producenta, przez co decyzja reklamacyjna w przypadku każdego zgłoszenia zależna będzie jedynie od producenta lub jego generalnego przedstawiciela na terenie RP. Po przyjęciu Towaru do reklamacji i wykryciu wad produkcyjnych, producent usunie je na swój koszt lub w sytuacji, gdy usterki nie da się usunąć, Klient otrzyma nowy Towar lub gdy ten nie będzie dostępny - zwrot pieniędzy.
7. Koszt transportu Towaru do V-MAXZONE pokrywa Klient.
8. Koszt transportu do Klienta po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pokrywa V-MAXZONE.
9. Koszt transportu do Klienta po niewykryciu usterki produkcyjnej pokrywa Klient (pobranie kurierskie +25zł)
10. V-MAXZONE nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania reklamacji.


§ 6
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru


1. Z powodu braku możliwości testowania Towaru przed jego zakupem, Sklep dopuszcza możliwość odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy i zwrot Towaru w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia do Klienta.
2. Uznaje się, że Towar w którego opisie znajduje się adnotacja o wykonywaniu bezpośrednio na zamówienie, jest świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Klient dokonujący zakupu takiego Towaru nie korzysta z możliwości odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny.
3. Zwracany Towar nie może nosić znamion eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy z którymi był dostarczony, a w szczególności wszystkie części, służące do jego montażu oraz oryginalne opakowanie w stanie nienaruszonym. Do przesyłki należy dołączyć dokument zakupu (faktura Vat lub paragon) oraz oświadczenie o odstąpieniu od zakupu. Zwrot pełnej kwoty nastąpi w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrócenia towaru wraz z kompleksowo wypełnionym oświadczeniem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – KLIKNIJ TUTAJ!


§ 7
Sposoby płatnościOkreśla się następujące sposoby płatności:

1. Gotówką - jeśli Klient odbiera Towar osobiście w punkcie stacjonarnym (odbiór należy każdorazowo umówić ze Sklepem z uwagi na magazyny w innym miejscu).
2. Za pobraniem - Klient płaci za Towar w momencie odbioru przesyłki od kuriera.
3. Przelewem tradycyjnym - Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero wówczas, gdy przelew zostanie zaksięgowany na rachunku bankowym Sklepu.
4. Przelewem PayU – Zamówienie zostanie zrealizowane od razu po otrzymaniu informacji od serwisu PayU o otrzymaniu wpłaty.
5. Kartą za pośrednictwem serwisu PayU - Zamówienie zostanie zrealizowane od razu po otrzymaniu informacji od serwisu PayU o otrzymaniu wpłaty.
6. Na raty za pośrednictwem serwisu PayU - Zamówienie zostanie zrealizowane od razu po otrzymaniu informacji od serwisu PayU o przyznaniu rat.


§ 8
ZastrzeżeniaSklep zastrzega prawo do:

1. Realizacji dużych Zamówień w osobnych partiach.
2. Wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
3. Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w sytuacji nagłego wzrostu kursu euro, polityki cenowej dostawców.


§ 9
Oświadczenia


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z upoważnieniem V-MAXZONE do wystawienia faktury VAT na zakupione Towary bez podpisu odbiorcy.
2. Klient oświadcza, że dane podane przez niego podczas Zamówienia w Sklepie są zgodne ze stanem faktycznym.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.